Kapitola čtvrtá - ČINNOSTI VE HŘE

9 SITUACE VE HŘE

9.1 Míč ve hře

Míč je ve hře od okamžiku úderu do míče při podání (prav. 13.3) povoleném prvním rozhodčím.

9.2 Míč mimo hru

Míč je mimo hru v okamžiku chyby, odpískané jedním z rozhodčích. Jestliže nenastala chyba, v okamžiku zapískání.

9.3 Míč v hřišti (obr. č. 11/14; 12/1)

Míč je v hřišti "dobrý míč" jestliže se dotkne povrchu hřiště (prav. 1.1) včetně vymezujících čar (prav. 1.3.2).

9.4 Míč mimo (obr. č. 11/15)

Míč je "mimo" když:

9.4.19.4.1 je část míče, která se dotkne hrací plochy, zcela mimo čáry vymezující hřiště (prav. 1.3.2; obr. č. 12/2);

9.4.29.4.2 se dotkne předmětu vně hřiště, stropu nebo osoby, která je mimo hru (obr. č. 12/4);

9.4.3 se dotkne antének, provazů, sloupků nebo sítě vně postranních pásek (prav. 2.3; obr. č. 5; 12/4);

9.4.4 přeletí svislou rovinu sítě (obr. č. 5) buď částečně nebo zcela mimo prostor přeletu (prav. 11.1.1), vyjma situace dle pravidla 11.1.2;

9.4.5 přeletí zcela spodní prostor přeletu pod sítí (prav. 24.3.2.3; obr. č. 5; 11/22).

10 HRA MÍČEM

10.1 Odbití družstva

Každé družstvo je k vrácení míče přes síť oprávněno použít maximálně tří odbití (i po bloku, prav. 15.4.1). Pokud použije více odbití, dopustí se chyby "čtyři odbití".

Odbití družstva zahrnují nejen úmyslná odbití hráčem, ale i neúmyslné doteky míče.

10.1.1 Následné doteky

Hráč nesmí odbít míč dvakrát po sobě (vyjma prav. 10.2.3; prav. 15.2; prav. 15.4.2).

10.1.2 Současné doteky

Dva nebo tři hráči se mohou dotknout míče současně.

10.1.2.1 Dotknou-li se dva (tři) spoluhráči míče současně, je to počítáno jako dvě (tři) odbití (vyjma při blokování). Pokud se snaží více hráčů zahrát míč, ale pouze jeden se jej skutečně dotkne, je započítáno pouze jedno odbití. Jestliže se hráči srazí, není to chyba.

10.1.2.2 Dotknou-li se oba soupeři současně míče nad sítí a míč zůstane ve hře, družstvo, které získává míč, má právo na další tři odbití. Letí-li takovýto míč "mimo" je to chyba družstva na opačné straně.

10.1.2.3 Jestliže současné doteky obou soupeřů vedou k "chycení" (prav. 10.2.2), je to "oboustranná chyba" (prav. 6.1.1.2; obr. č. 11/23) a rozehra se opakuje.

10.1.3 Odbití s dopomocí

K dosažení míče není hráči na hrací ploše (prav. 1) dovoleno použít dopomoci kteréhokoliv spoluhráče nebo vystoupit na jakýkoliv objekt či zařízení. Avšak hráč, jehož počínání by vzápětí vedlo k chybě (doteku sítě nebo k překročení střední čáry, apod.), může být spoluhráčem zastaven nebo zadržen.

10.2 Charakteristiky odbití

10.2.1 Míč se může dotknout kterékoliv části těla.

10.2.2 Míč musí být udeřen, ne chycen a (nebo) hozen. Může se odrazit kterýmkoliv směrem.

10.2.3 Míč se může dotknout různých částí těla, pouze nastanou-li doteky současně. Výjimky:

10.2.3.1 při blokování (prav. 15.1.1) mohou nastat následné doteky jednoho nebo více blokujících za předpokladu, že se vyskytnou v průběhu jedné akce (prav. 15.2);

10.2.3.2 při prvním odbití míče družstvem (prav. 10.1; prav. 15.4.1) se může míč dotknout postupně různých částí těla za předpokladu, že se vyskytnou v průběhu jedné akce.

10.3 Chyby při hře míčem

10.3.1. "Čtyři odbití": družstvo odbije míč čtyřikrát, dříve než jej vrátí (prav. 10.1; obr. č. 11/18).

10.3.2. "Odbití s dopomocí": k dosažení míče uvnitř hrací plochy použije hráč dopomoci spoluhráče, nebo přitom vystoupí na jakýkoliv předmět či zařízení (prav. 10.1.3).

10.3.3. "Chycení": hráč míč neudeří a míč je chycen a (nebo) hozen (prav. 10.2.2; obr. č. 11/16).

10.3.4. "Dvojdotek": hráč se dotkne míče dvakrát po sobě nebo se míč dotkne postupně různých částí jeho těla ( prav. 10.2.3; obr. č. 11/17).

11 MÍČ NA SÍTI

11.1 Přelet míče přes síť

11.1.1 Míč zahraný do pole soupeře musí přeletět síť uvnitř prostoru přeletu (obr. č. 5). Prostor přeletu je část svislé roviny sítě vymezený následovně (prav. 11.2):

11.1.1.1 dole, horním okrajem sítě (prav. 2.2);

11.1.1.2 po stranách, anténkami a jejich pomyslným prodloužením (prav. 2.4);

11.1.1.3 nahoře, stropem.

11.1.2 Míč, který přeletěl svislou rovinu sítě do soupeřovy volné zóny zcela nebo částečně vnějším prostorem přeletu, může být v rámci povoleného počtu odbití družstva (prav. 10.1) zahrán zpět za předpokladu, že:

11.1.2.1 se hráč nedotkne soupeřova pole (prav. 12.2.2);

11.1.2.2 míč hraný zpět, přeletí svislou rovinu sítě opět zcela nebo částečně vnějším prostorem přeletu na téže straně hřiště.

Družstvo soupeře nesmí takové akci bránit.

11.2 Míč, který se dotkne sítě

Při přeletu sítě (prav. 11.1.1) se jí míč může dotknout.

11.3 Míč v sítiť

11.3.1 Míč zahraný do sítě může být znovu zahrán avšak v rámci povolených tří odbití družstvem (prav. 10.1).

Protrhne-li míč oko sítě nebo ji strhne dolů, rozehra je anulována a opakuje se.

12 HRÁČ U SÍTĚ

12.1 Přesáhnutí přes síť

12.1.1 Při bloku je blokujícímu hráči dovoleno dotknout se míče za sítí za předpokladu (prav. 15.1), že nepřekáží soupeři ve hře před nebo v průběhu jeho útočného úderu (prav. 15.3).

12.1.2 Hráči je dovoleno přesáhnout rukou za síť po jeho útočném úderu za předpokladu, že úder do míče byl proveden ve vlastním hracím prostoru.

12.2 Proniknutí pod sítí

12.2.1 Pronikat pod sítí do prostoru soupeře je dovoleno za předpokladu, že se tím nepřekáží soupeři ve hře.

12.2.2 Proniknutí do soupeřova pole za střední čáru (prav. 1.3.3; obr. č. 11/22):

12.2.2.1 dotknout se soupeřova pole nohou(ama) nebo rukou(ama) je dovoleno za předpokladu, že část pronikající(ch) nohy(ou) nebo ruky(ou) zůstane buď ve styku se střední čárou nebo přímo nad ní (prav. 1.3.3);

12.2.2.2 dotknout se soupeřova pole jakoukoliv jinou částí těla je zakázáno.

12.2.3 Hráč může vstoupit do soupeřova pole poté, co se míč dostal mimo hru (prav. 9.2).

12.2.4 Hráč může proniknout do soupeřovy volné zóny za předpokladu, že nepřekáží soupeři ve hře.

12.3 Dotek sítě

12.3.1 Dotek sítě není chybou, pokud se neuskuteční během akce související s hraním míče, nebo tento dotek nepřekáží ve hře (prav. 12.4.4; prav. 25.3.2.3).

Některé akce hraní míče mohou zahrnovat i činnosti, při kterých se hráč ve skutečnosti nedotkne míče.

12.3.2 Po odbití míče se může hráč dotknout sloupku, provazů nebo jakéhokoliv jiného předmětu vně celkové délky sítě za předpokladu, že tato činnost nepřekáží ve hře.

12.3.3 Je-li míč zahrán do sítě a je příčinou toho, že se síť dotkne soupeře, nejedná se o chybu.

12.4 Chyby hráče u sítě:

12.4.1 Hráč se v prostoru soupeře dotkne míče nebo protihráče před nebo v průběhu soupeřova útočného úderu ( prav. 12.1.1; obr. č. 11/20).

12.4.2 Hráč pronikne pod sítí do prostoru soupeře a překáží mu ve hře (prav. 12.2.1).

12.4.3 Hráč pronikne do pole soupeře (prav. 12.2.2.2).

12.4.4 Hráč se dotkne sítě nebo anténky během akce související s hraním míče překáží-li dotek sítě ve hře ( prav. 12.3.1; obr. č. 11/19).

13 PODÁNÍ

Podání je uvedení míče do hry zadním-pravým hráčem (prav. 9.1), který je v zóně podání (prav. 13.4.1).

13.1 První podání v setu

13.1.1 První podání v prvním setu, stejně jako v rozhodujícím setu (pátém, prav. 6.3.2), provádí družstvo určené losováním (prav. 7.1).

13.1.2 Další sety budou zahájeny podáním družstva, které nepodávalo první v předchozím setu.

13.2 Pořadí postupu na podání

13.2.1 Hráči musí dodržovat pořadí postupu na podání uvedené na záznamu postavení základní sestavy (prav. 7.3.1; prav. 7.3.2).

13.2.2 Po prvním podání v setu se podávající hráč určuje následovně (prav. 13.1):

13.2.2.1 vyhraje-li podávající družstvo rozehru (prav. 6.1.3), hráč (střídající hráč, prav. 8), který podával předtím, podává znovu;

13.2.2.2 vyhraje-li přijímající družstvo rozehru (prav. 6.1.3), získává právo podávat a dříve než uskuteční podání, postoupí dle pořadí postupu. Hráč, který postoupí z postavení 2 (přední-pravý) do postavení 1 (zadní-pravý), bude podávat (prav. 7.6.2).

13.3 Povolení podání

První rozhodčí povolí podání, jakmile zkontroluje, že obě družstva jsou připravena ke hře a podávající drží míč ( prav. 13 obr. č. 11/1; 11/2).

13.4 Provedení podání (obr. č. 11/10)

13.4.1 Míč musí být udeřen jednou rukou nebo kteroukoliv částí paže poté, co byl nadhozen nebo puštěn z ruky(ou).

13.4.2 Je dovolen pouze jeden nadhoz nebo puštění míče. Dribling nebo pohyb míče v rukou je povolen.

13.4.3 V okamžiku úderu do míče při podání nebo odrazu při podání ve výskoku se podávající nesmí dotýkat hřiště (včetně koncové čáry) nebo povrchu hrací plochy mimo zónu podání (prav. 1.4.2; obr. č. 12/4).

Po úderu může hráč vstoupit či dopadnout mimo zónu podání nebo do hřiště.

13.4.4 Podávající hráč musí udeřit do míče v průběhu osmi sekund po zapískání prvního rozhodčího, jímž dává pokyn k podání (prav. 13.3; obr. č. 11/11).

13.4.5 Podání provedené před zapískáním rozhodčího je anulováno a opakuje se (prav. 13.3).

13.5 Clonění (obr. č. 11/12)

13.5.1 Hráči podávajícího družstva nesmějí individuálním ani skupinovým cloněním bránit soupeři (prav. 13.5.2), ve výhledu na podávajícího hráče nebo dráhu letu míče.

13.5.2 Hráč nebo skupina hráčů podávajícího družstva vytváří clonu tím, že pohybují pažemi, skáčí nebo se pohybují stranou v době provádění podání (prav. 13.4) nebo se ve stoje seskupují, aby zakryli dráhu letu míče (viz obr. č. 6).

13.6 Chyby uskutečněné v průběhu podání

13.6.1 Chyby při podání

Následující chyby vedou ke změně podání (prav. 13.2.2.2), i když je soupeř v chybném postavení (prav. 13.7.1).

Podávající:

13.6.1.1 poruší pořadí postupu na podání (prav. 13.2);

13.6.1.2 neprovede podání správně (prav. 13.4).

13.6.2 Chyby po úderu do míče při podání.

Po správně provedeném úderu do míče (prav. 13.4) se stává podání chybou (pokud některý hráč není v chybném postavení), jestliže míč (prav. 13.7.2):

13.6.2.1 se dotkne hráče podávajícího družstva nebo nepřeletí zcela svislou rovinu prostorem přeletu (prav. 9.4.4; prav. 9.4.5; prav. 11.1.1; obr. č. 11/19);

13.6.2.2 letí "mimo" (prav. 9.4);

13.6.2.3 přeletí nad clonou (prav. 13.5).

13.7 Chyby po podání a v postavení

13.7.1 Pokud se podávající dopustí chyby v okamžiku úderu do míče při podání (nesprávně je provede, poruší pořadí postupu, apod. prav. 13.6.1) a soupeř je v chybném postavení (prav. 7.5.1; prav. 7.5.2), pak je trestána chyba při podání.

13.7.2 Naopak, pokud je podání provedeno správně, ale stává se následně chybným (letí "mimo", je cloněno, apod., prav. 13.6.2), chyba v postavení je považována za první a je trestána (prav. 7.5.3).

14 ÚTOČNÝ ÚDER

14.1 Útočný úder

14.1.1 Všechny akce, po kterých míč směřuje do pole soupeře, kromě podání (prav. 13) a bloku (prav. 15.1.1), jsou považovány za útočné údery.

14.1.2 Během útočného úderu je dovoleno "ulití", pouze je-li dotek míče čistý a míč není chycen nebo hozen (prav. 10.2.2).

14.1.3 Útočný úder je dokončený v okamžiku, kdy míč přeletí zcela svislou rovinu sítě nebo se dotkne soupeře.

14.2 Omezení útočného úderu

14.2.1 Hráč přední řady (prav. 7.4.1.1) smí dokončit útočný úder v jakékoliv výšce za předpokladu, že dotek míče nastal uvnitř vlastního hracího prostoru (vyjma pravidla 14.2.4).

14.2.2 Hráč zadní řady (prav. 7.4.1.2; prav. 20.3.1.2) může dokončit útočný úder v jakékoliv výšce zpoza přední zóny (prav. 1.4.1; obr. č. 8a):

14.2.2.1 při odrazu se noha(y) hráče nesmí dotknout útočné čáry (prav. 1.3.4) ani ji překročit;

14.2.2.2 po úderu může hráč dopadnout do přední zóny (prav. 1.4.1).

14.2.3 Hráč zadní řady (prav. 7.4.1.2) může také dokončit útočný úder z přední zóny (prav. 1.4.1), není-li v okamžiku doteku míč zcela nad úrovní horního okraje sítě (obr. č. 8b).

14.2.4 Hráčům není dovoleno dokončit útočný úder po soupeřově podání, jestliže je míč v přední zóně (prav. 1.4.1) a zcela nad úrovní horního okraje sítě.

14.3 Chyby při útočném úderu

14.3.1 Hráč udeří do míče uvnitř hracího prostoru družstva soupeře (prav. 14.2.1).

14.3.2 Hráč zahraje míč "mimo" (prav. 9.4).

14.3.3 Hráč zadní řady (prav. 7.4.1.2) dokončí útočný úder z přední zóny (prav. 1.4.1), je-li v okamžiku úderu míč zcela nad úrovní horního okraje sítě (prav. 14.2.3; obr. č. 11/21).

14.3.4 Hráč dokončí útočný úder ze soupeřova podání, jestliže je míč v přední zóně a zcela nad úrovní horního okraje sítě (prav. 14.2.4; obr. č. 11/21).

14.3.5 Libero (prav. 20.3.1.2; obr. č. 11/21) dokončí útočný úder na hrací ploše, jestliže je míč v okamžiku úderu zcela nad úrovní horního okraje sítě.

14.3.6 Hráč dokončí útočný úder zcela nad úrovní horního okraje sítě, jestliže k němu míč přilétá od libera zahraný vrchním odbitím prsty v přední zóně (prav. 20.3.1.4; obr. č. 11/21).

15 BLOK

15.1 Blokování

15.1.1 Blokování je činnost hráčů v blízkosti sítě, jejímž účelem je zabránit přeletu míče od soupeře tím, že sáhnou výše, než je horní okraj sítě. Dokončit blok je dovoleno pouze hráčům přední řady (prav. 7.4.1).

15.1.2 Pokus o blok

Pokus o blok je činnost blokování, při níž nedojde k doteku míče.

15.1.3 Dokončený blok

Blok je dokončený, kdykoliv se blokující dotkne míče (obr. č. 7).

15.1.4 Skupinový blok

Skupinový blok je uskutečněn dvěma nebo třemi hráči, kteří jsou blízko sebe a je dokončen, když se jeden z nich dotkne míče.

15.2 Dotek bloku

U jednoho nebo více blokujících se mohou vyskytnout následné (rychlé a spojité) doteky za předpokladu, že jsou uskutečněny v průběhu jedné akce.

15.3 Blokování v prostoru soupeře

Při blokování může hráč umístit své ruce a paže za síť za předpokladu, že jeho činnost nepřekáží soupeři ve hře. Není tedy dovoleno dotknout se míče za sítí, dokud soupeř neprovedl útočný úder (prav. 14.1.1).

15.4 Blok a odbití družstva

15.4.1 Dotek míče při bloku není započítán jako odbití družstva (prav. 10.1). Následně, po doteku míče na bloku má družstvo právo na tři odbití k vrácení míče.

15.4.2 První odbití po bloku může být provedeno kterýmkoliv hráčem včetně toho, který se dotkl míče při bloku.

15.5 Blokování podání

Blokovat soupeřovo podání je zakázáno (prav. 14.2.4).

15.6 Chyby při blokování (obr. č. 11/12):

15.6.1 blokující se dotkne míče v prostoru soupeře buď před nebo současně s útočným úderem soupeře (prav. 15.3);

15.6.2 hráč zadní řady nebo libero dokončí blok a nebo se dokončeného bloku zúčastní (prav. 15.1; prav. 15.5; prav. 20.3.1.3);

15.6.3 blokování soupeřova podání (prav. 15.5);

15.6.4 míč od bloku letí "mimo" (prav. 9.4);

15.6.5 blokování míče v prostoru soupeře z vnější strany anténky;

15.6.6 libero se pokusí o blok sám nebo se zúčastní pokusu o skupinový blok (prav. 20.3.1.3; prav. 15.1).