Kapitola páta - PŘERUŠENÍ a ZDRŽOVÁNÍ

16 ŘÁDNÁ PŘERUŠENÍ HRY

Řádná přerušení hry jsou "oddechové časy" (prav. 16.4) a "střídání hráčů" (prav. 16.5).

16.1 Počet řádných přerušení

Každé družstvo má v jednom setu (prav. 6.2) právo žádat maximálně "dva" oddechové časy (prav. 16.4) a "šest" střídání hráčů (prav. 16.5).

16.2 Žádost o řádná přerušení

16.2.1 Přerušení hry (prav. 16) mohou být vyžadována trenérem (prav. 5.2) nebo kapitánem ve hře (prav. 5.1.2), a to pouze jimi. Žádost je vznesena odpovídajícím znamením rukou (obrázky č. 11/4; 11/5), když je míč mimo hru (prav. 9.2) a před zapísknutím na podání (prav. 13.3).

16.2.2 Žádost o střídání před začátkem setu (prav. 7.3.4) je dovolena a musí být zaznamenána jako řádné střídání v tomto setu.

16.3 Posloupnost přerušení

16.3.1 Jeden nebo dva oddechové časy (prav. 16.4) a jedno střídání (prav. 16.5) hráče po sobě si může vyžádat jedno i druhé družstvo, aniž by bylo nutno mezitím zahájit hru.

16.3.2 Avšak družstvu není dovoleno uskutečnit opakovanou žádost o střídání hráčů (prav. 16.5) během téhož přerušení hry. V průběhu jednoho přerušení hry mohou být vystřídáni dva nebo více hráčů (prav. 8.1.1).

16.4 Oddechový čas a technický oddechový čas

16.4.1 Všechny vyžádané oddechové časy trvají 30 sekund (obr. č. 11/4).

Ve světových a oficiálních soutěžích FIVB, v 1. - 4. setu jsou navíc automaticky použity dva 60-ti sekundové technické oddechové časy, když družstvo, které je ve vedení, dosáhne osmi a šestnácti bodů (prav. 6.3.1).

V rozhodujícím (pátém prav. 6.3.2) setu nejsou technické oddechové časy. Každé družstvo může žádat pouze o dva oddechové časy v trvání 30-ti sekund.

16.4.2 Během všech oddechových časů musí hráči ve hře odejít do volné zóny poblíž své lavičky.

16.5 Střídání hráče (obr. č. 11/5)

(pro omezení viz prav. 8.1)

(pro výměny hráčů uskutečněné liberem, viz prav. 20.3.2 a prav. 20.3.3)

16.5.1 Střídání musí být provedeno v zóně střídání (prav. 1.4.3; obr. č. 1b).

16.5.2 Střídání (prav. 16.5.3) smí trvat pouze dobu nezbytnou pro záznam střídání do zápisu o utkání (prav. 26.2.2.3) a umožnění vstupu a odchodu hráčů.

16.5.3 V okamžiku žádosti o střídání musí být střídající hráč(i) připraven(i) ke vstupu do hřiště (prav. 7.3.3; prav. 8.1.3) a stát v blízkosti zóny střídání (prav. 1.4.3).

Jestliže tomu tak není, střídání není povoleno a družstvo je sankciováno za zdržování (prav. 17.2).

Ve všech světových a oficiálních soutěžích FIVB jsou k zajištění plynulosti střídání používány tabulky s čísly.

16.5.4 Jestliže trenér (prav. 5.2) zamýšlí provést více než jedno střídání, musí jejich počet signalizovat v okamžiku své žádosti (prav. 16.2.1; prav. 16.3.2). V tomto případě musí být střídání prováděna postupně, jedna dvojice hráčů po druhé.

16.6 Neoprávněné žádosti

16.6.1 Je neoprávněné žádat o přerušení (prav. 16):

16.6.1.1 během rozehry (prav. 6.1.3) nebo v okamžiku, či po zapískání na podání (prav. 16.2.1);

16.6.1.2 neoprávněným členem družstva (prav. 16.2.1);

16.6.1.3 pro střídání hráče, nebyla-li hra ještě zahájena po předchozím střídání stejného družstva (prav. 16.3.2);

16.6.1.4 po vyčerpání povoleného počtu oddechových časů a střídání hráčů (prav. 16.1).

16.6.2 První neoprávněná žádost, která neovlivní nebo nezdrží hru, musí být zamítnuta bez jakýkoliv dalších důsledků (prav. 17.1).

16.6.3 Opakovaná neoprávněná žádost v utkání znamená zdržování (prav. 17).

17 ZDRŽOVÁNÍ HRY

17.1 Způsoby zdržování

Neoprávněná činnost družstva, která brání znovuzahájení hry, je zdržování a mezi jiným zahrnuje:

17.1.1 zdržování střídání (prav. 16.5.2);

17.1.2 prodlužování ostatních přerušení hry (prav. 16) i po pokynu k zahájení hry;

17.1.3 žádost o neoprávněné střídání (prav. 8.4);

17.1.4 opakování neoprávněné žádosti (prav. 16.6.2);

17.1.5 zdržování hry členem družstva.

17.2 Sankce za zdržování

17.2.1 "Napomenutí za zdržování" a "trest za zdržování" jsou sankcemi družstva.

17.2.1.1 Sankce za zdržování zůstávají v platnosti po celé utkání (prav. 6.3).

17.2.1.2 Všechny sankce za zdržování jsou zaznamenány do zápisu o utkání (prav. 26.2.2.6).

17.2.2 První zdržování v utkání (prav. 6.3) kterýmkoliv členem družstva (prav. 4.1.1) je sankcionováno "napomenutím za zdržování" (obr. č. 11/25).

17.2.3 Druhé a každé následující zdržování jakéhokoliv typu kterýmkoliv členem téhož družstva ve stejném utkání znamená chybu a je sankcionováno "trestem za zdržování": ztrátou rozehry (prav. 6.1.3; obr. č. 11/25).

17.2.4 Sankce za zdržování, uložené před a mezi sety, mají platnost v následujícím setu (prav. 6.3; prav. 19.1).

18 VÝJIMEČNÁ PŘERUŠENÍ HRY

18.1 Zranění

18.1.1 Vyskytne-li se vážné zranění v době, kdy je míč ve hře (prav. 9.1), musí rozhodčí okamžitě přerušit hru a povolit zdravotní pomoci vstoupit do hřiště.

Rozehra se opakuje (prav. 6.1.3).

18.1.2 Jestliže nemůže být zraněný hráč vystřídán, řádně nebo výjimečně (prav. 8.1; prav. 8.2), je hráči poskytnut čas na zotavení v trvání tří minut, ale stejnému hráči ne víckrát než jednou v utkání (prav. 6.3).

Jestliže se hráč nezotaví, je jeho družstvo prohlášeno za "neúplné" (prav. 6.4.3; prav. 7.3.1).

18.2 Vnější zásah

Vyskytne-li se během hry jakýkoliv vnější zásah, musí být hra zastavena a rozehra opakována (prav. 6.1.3).

18.3 Prodloužená přerušení

18.3.1 Je-li utkání (prav. 6.3) přerušeno vlivem nepředpokládaných okolností, první rozhodčí, pořadatel a řídící výbor (jury), je-li zřízen, rozhodnou o opatřeních k obnově normálních podmínek.

18.3.2 Jestliže se vyskytne jedno nebo více přerušení, jejichž celková délka trvání nepřekročí čtyři hodiny (prav. 18.3.1):

18.3.2.1 pokračuje-li hra na stejném hřišti (prav. 1), přerušený set pokračuje se stejným počtem dosažených bodů, stejnými hráči a ve stejných postaveních (prav. 7.3).

Výsledky odehraných setů zůstávají v platnosti;

18.3.2.2 pokračuje-li hra na jiném hřišti, je přerušený set anulován a hrán znovu se stejnými členy družstva a se stejnými základními sestavami (prav. 7.3). Výsledky odehraných setů zůstávají v platnosti.

18.3.3 Jestliže se vyskytne jedno nebo více přerušení, jejichž celková délka trvání překročí čtyři hodiny, je celé utkání opakováno (prav. 6.2).

19 PŘESTÁVKY A VÝMĚNA POLÍ

19.1 Přestávky

Všechny přestávky mezi sety trvají tři minuty (prav. 6.3).

Po dobu těchto přestávek se uskuteční výměna polí (prav. 19.2) a záznam postavení základních sestav družstev do zápisu o utkání (prav. 26.2.1.2).

"Na žádost pořadatele může být přestávka mezi druhým a třetím setem prodloužena oprávněnou osobou až na 10 minut."

19.2 Výměna polí (obr. č. 11/3)

19.2.1 Družstva si mění pole po každém setu (prav. 7.1). Toto pravidlo se neuplatní před rozhodujícím setem.

19.2.2 V rozhodujícím setu (prav. 6.3.2), jakmile jedno družstvo dosáhne osmi bodů, si družstva bez zdržování vymění pole a postavení hráčů se nezmění (prav. 7.4.1).

Není-li výměna polí provedena v okamžiku, kdy družstvo ve vedení dosáhne osmi bodů, musí se uskutečnit okamžitě, jakmile byla chyba zjištěna. Bodový stav setu v okamžiku výměny zůstane zachován.